Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

SPINKA

Drodzy Uczniowie klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 19

Kończąc gimnazjum stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji
o wyborze zawodu jest trudnym momentem w
życiu.

Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie
i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazuj
ąc na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich gimnazjach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów
w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej
ścieżki kształcenia.

Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne
z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów – w tym również nasze.

Drodzy uczniowie i rodzice!

Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas II i III gimnazjum do uczestnictwa w działaniach projektowych. Uczniowie będą uczestniczyć w:

– zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego

– w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

– w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018)

– innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Regulamin