Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Profil sportowy

  1. REKRUTACJA DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH – ZMIANY

W związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz.7)  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zmieniły się zasady rekrutacji do szkół i oddziałów sportowych, tj.:

 

 

  1. Warunkiem przyjęcia kandydata do oddziału sportowego jest:

 

  • posiadanie przez kandydata bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, które zostało wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
  • pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,
  • uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (termin i szczegółowe informacje podane będą na stronach internetowych szkół),
  • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

  1. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających ww. warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów.

 

  1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria (takie same kryteria obowiązują jak do oddziału ogólnodostępnego).